Przedszkole Miejskie
nr 16 w Toruniu

Aktualności

Szanowni Państwo!
Rada Rodziców na spotkaniu 17.09.2020 r. ustaliła nową stawkę w wysokości 20 zł miesięcznie.
Składkę proszę wpłacać na konto Rady Rodziców:
Bank Millenium: 07 1470 0002 2025 4889 7000 0001
tytułem: imię i nazwisko dziecka, grupa

PRZERWA WAKACYJNA
Informujemy, że przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu zaplanowana jest w okresie: 26.07.2021 – 08.08.2021
W tym czasie przedszkole będzie zamknięte.

Ze względu na zagrożenie zarażeniem COVID-19 nie planuje się organizowania tzw. przedszkoli zastępczych dla dzieci z innych placówek w czasie, gdy przedszkole macierzyste będzie zamknięte.
Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkoli, przez okres dwóch wakacyjnych tygodni rodzice będą musieli zapewnić opiekę dzieciom we własnym zakresie.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia - TUTAJ

„Zbieramy makulaturę"
Bierzemy udział w akcji organizowanej przez Prezydenta Miasta Torunia, która ma na celu promowanie zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Konkurs będzie trwał do 30.04.2021 r., nagrodzonych zostanie 20 placówek oświatowych w kategorii ilości zebranej makulatury w przeliczeniu na ucznia i 5 placówek w kategorii ogólnej masy zebranego surowca.

Makulaturę należy dostarczać do przedszkola z opisem: imię i nazwisko dziecka, grupa oraz waga makulatury.

Serdecznie zachęcamy Państwa oraz dzieci do wzięcia udziału w akcji. Liczymy na Państwa wsparcie i z góry dziękujemy za zaangażowanie!

Koordynatorzy zbiórki makulatury:
Lucyna Sokołowska
Marta Zalewska


UWAGA RODZICE! WAŻNE!
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w Przedszkolu Miejskim nr 16:
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii


Inne ważne dokumenty:
Prosimy o bieżące śledzenie ogłoszeń na stronie internetowej MEN TUTAJ oraz Urzędu Miasta Torunia TUTAJ

Szanowni Państwo!
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, prosimy o zgłaszanie do wychowawców grup i dyrektora wszelkich przypadków wystąpienia u dzieci chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Dotyczy to również przebywania dziecka lub współmieszkańców dziecka na kwarantannie bądź w izolacji w związku z zakażeniem SARS-CoV-2.

Przypominam, że zgodnie z „Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii", rodzice przyprowadzają do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych lub sugerujących chorobę zakaźną.

Z poważaniem
Jolanta Szkopińska
Dyrektor

WYNIKI REKRUTACJI
Zgodnie z art. 158 ust. 1 upo oraz z § 11baa ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. z późn. zm. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , z którego wynika, że w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa m.in. w ww. art. 158 ust. 1 upo, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek, poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji:

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - TUTAJ

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, termin zebrania organizacyjnego z rodzicami dzieci nowo przyjętych zostanie ogłoszony w późniejszym okresie.

Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola miejskiego, rodzic ma prawo skorzystać  z procedury odwoławczej opisanej w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).
Poniżej opis procedury odwoławczej z uwzględnieniem tegorocznych terminów postępowań rekrutacyjnych określonych w  zarządzeniu Nr 21 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022:

Komunikat MEiN w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców.
Szczegółowe informacje - TUTAJ


Szanowni Państwo!
Od 19.04.2021 r. zgodnie z decyzją rządu, przedszkola zostaną otwarte.

Informacja o obostrzeniach z dn.14.04.2021 r. TUTAJ

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności - TUTAJ


© Przedszkole Miejskie nr 16 w Toruniu 2021